Skip links

Politică de praticipare GIVEAWAY

Shampion pentru campioni

Give away shampion Seminte VIn dragobete Valentines

GIVEAWAY DRAGOBETE

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Concursului ”Giveaway Dragobete”, este SC.EUROVIC RISTO SRL, Sediul: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. EMIL GÎRLEANU, NR.24, BL.62B, SC.3, AP.14, nr.de înregistrare la Registrului Comerțului: CRAIOVA Nr. J16/1526/2017, Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal: 37731360

2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Concursul se desfășoară pe tot teritoriul României începând cu 21 februarie 2023 și până pe 24 februarie 2023 sau în momentul în care Organizatorul decide încetarea Concursului conform articolului 11.1.

3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Concurs poate participa orice persoana fizică sau juridică care se înscrie prin adăugarea unui singur comentariu cu menționarea unui cont de Social Media al  unei persoane reale, la postarea de concurs disponibilă pe paginile de Social Media Seminte Shampion de Instagram, https://www.instagram.com/seminteshampion.ro/  sau Facebook, https://www.facebook.com/seminte.shampion  în perioada de desfășurare a campaniei și anume din momentul publicării concursului, pe 21.02.2023 până pe 24.02.202. Participarea la Concurs nu este condiționată de achiziția vreunui produs.               ( comentariul se va face pe o singură platformă *)

3.2. Participanții trebuie să dețină cetățenie sau rezidență română, în cazul persoanelor fizice, și în cazul persoanelor juridice, să fie persoane juridice române cu sediul pe teritoriul României.

3.3. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea;

3.4. Angajații Organizatorului, precum și rudele de grad 1, 2 și 3 ale acestora nu au dreptul să participe în Campanie;

3.5 Premiile se pot livra numai pe teritoriul României.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa la Concurs, orice persoană interesată trebuie să:

4.1.1 adauge un singur comentariu la postarea dedicată concursului, disponibilă pe paginile de Social Media Semințe Shampion de Instagram  https://www.instagram.com/seminteshampion.ro/, sau Facebook https://www.facebook.com/seminte.shampion, în perioada de desfășurare a campaniei și anume din momentul publicării concursului, pe 21.02.2023 până pe 24.02.2023 ( comentariul se va face pe o singură platformă*) .

4.1.2 În cadrul comentariului trebuie menționat un alt cont de Social Media aparținând unei persoane reale, cu activitate recentă pe platforma Instagram sau, respectiv, Facebook.

4.1.3 Participantul trebuie să urmărească pagina contului pe care s-a înscris în  concurs, respectiv https://www.instagram.com/seminteshampion.ro/ și https://www.facebook.com/seminte.shampion

4.2. Prin înregistrarea în Concurs, participanții își dau acordul expres pentru  utilizarea datelor lor personale pentru transmiterea Premiului și comentariului lor în scopuri publicitare, pentru anunțarea câștigătorului.

4.3 Câștigătorul va fi anunțat în data de 27 februarie dintre toți participanții la concurs. Vor fi aleși trei(3) câștigători aleatoriu, prin programul https://wheelofnames.com/ , și vor fi anunțați printr-o postare pe ambele platforme.

5. PREMII

 ursuleț de pluș + o cutie de bomboane + un bax de alune Shampion (premiul I )

 2 căni pentru tine și perechea ta cu design de Dragobete + o cutie de bomboane + un bax de alune Shampion ( premiul II )

 2 sticle de vin + o cutie de ciocolată belgiană + un bax de alune Shampion (premiul III) 

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câștigătorii vor fi aleși dintre participanții înscriși în concurs în perioada de desfășurare a campaniei.

6.2. Câștigătorii aleși vor primi premiul menționat la art. 5.1 prin curier la adresa  indicată de aceștia sau prin regim propriu în funcție de locația câștigătorului.

6.3. Câștigătorii vor fi aleși prin programul de extrageri disponibil online la adresa

https://wheelofnames.com/

6.4. Dacă, înainte de alegerea câștigătorilor, Participantul la Concurs își retrage comentariul la postarea de Concurs și nu mai urmărește platforma, acesta nu va mai participa la extragere și,implicit, nu poate fi ales Câștigători.

6.5. Organizatorul va edita postările de concurs și va anunța numele folosit pe Instagram, respectiv Facebook, al autorului comentariului extras câștigător. Dacă

în urma acestui anunț, Câștigătorii nu răspund solicitării în termen de 3 zile lucrătoare sau dacă refuză premiul, se vor desemna alți Câștigători printr-o nouă

alegere. Mecanismul se va repeta până când vor fi stabiliți alți Câștigători. 

6.6. Câștigătorii ne vor contacta în privat pentru stabilirea detaliilor ce privesc intrarea în posesie a premiilor!!! 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte.

8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI

8.1. Validarea Câștigătorilor se va face pe baza numelui folosit pe Instagram, respectiv Facebook, și a unui document valid de identitate, după cum urmează:

a) în cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport;

b) în cazul persoanelor juridice: certificatul de înregistrare al Companiei și carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport al persoanei care reprezintă

legal societatea.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din

motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei , Organizatorul

va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform

art.1351 și următoarele din Codul Civil.

10.3. Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților Concursului existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la

apariția cazului de forță majoră.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezentul Concurs pe parcursul desfășurării Concursului cu mențiunea că încetarea va fi adusă la

cunoștință participanților și publicului cu cel puțin 48 de ore înainte de a înceta, prin intermediul paginilor de Social Media Semințe Shampion

11.2. Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive

independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Concursului cu caracter

promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea Concursului.

12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

12.1. Participarea la această Campanie confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui Participant ca numele folosit în Social Media să poată fi făcut public și

folosit de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricărei modalități de promovare (ex. internet, postări social media etc.).

12.2. Prin participarea la Concurs, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de către Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing direct, pentru

publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului etc.

12.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților și orice alte date pe care le consideră necesare.

12.4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

12.5. Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul

expus în paragraful anterior.

12.6. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondența, printr-o

cerere întocmită în forma scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.

13. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 –

Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea 677/2001 – privind protecția

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

14. LITIGII

14.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

14.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului

Regulament.

14.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Craiova.

15. ALTE REGLEMENTĂRI

15.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură ar afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate

măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

15.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător, cauzată de neprimirea și/ sau necitirea,etc. a anunțului de pe ambele platforme de Social Media ( Facebook, respectiv, Instagram)

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă

răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

15.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe  parcursul desfășurării Concursului (cum ar fi dar fără a se limita la modificarea

datelor, modificarea duratei Concursului etc.), cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24

de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul paginii de Facebook și Instagram Semințe Shampion.

X